Banki Kredyty Poradnik

Kredyty bankowe

Kredyty bankowe

Oprocentowane kredytów zależy od:
Kosztu finansowanie się banków
WIBID stopa procentowa, jaką banki są gotowe zapłacić za środki przyjęte w depozyt WIBOR stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom. Obliczenia dokonuje się na podstawie notowań 15 wybranych banków.
Większość transakcji między bankami dochodzi do skutku po cenie znajdującej się między WIBOR i WIBID, różnica ta wynosi obecnie 0,5%.
Koszt kredytu

Wyróżniamy trzy składniki kosztu kredytu
-odsetki
-prowizja
– inne koszty
Koszt ryzyka
Koszty związane z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

Agencje rejtingowe – zajmują się oceną ryzyka kredytowego i określaniem jakości kredytobiorców
Kwalifikacja kredytów wg:
terminowości
sytuacji kredytobiorcy
oceny jakościowej kredytobiorcy

Grupy ryzyka
kredyty normalne – terminowo spłacane
należności pod obserwacją – dotyczą wybranych firm, przedsiębiorstw ocenionych jako zagrożone
należności poniżej standardu – opóźnienia w spłacie nie przekraczają 1 miesiąca
należności wątpliwe – opóźnienie w spłacie od 3 do 6 miesięcy
kredyty stracone – opóźnienia w spłacie powyżej 6 miesięcy

W zależności od grupy ryzyka tworzy się odpowiednie rezerwy
Ad 1. Dla osób prawnych – bez rezerw, dla osób fizycznych (kredyty konsumpcyjne
rezerwa 1,5%)
Ad.2. 1,5 % należności
Ad.3. Co najmniej 20%
Ad.4. 50%
Ad.5. 100%

Przykład:
Udzielono kredyt w wysokości 1000zł, okres kredytowania 4 lata
WIBOR + 4%

OKRES 1 2 3 4
KREDYT 1000 1000 1000 1000 = 4000
WIBOR 16% 16% 16% 16%
% KREDYTU 20% 20% 20% 20%
ODSETKI 200 200 200 200
MARŻA 40 40 40 40 = 160
KOSZT REZERW 0 0 32 32
ZYSK 40 40 8 8 = 96

ZYSK = 96: 4000 = 2,4%

Redukcja ryzyka:
Analiza kredytowa
Podział ryzyka kredytowego (np. między partnerów lub utworzyć konsorcjum kredytowe)
Żądanie zmniejszenia kredytu
Odpowiednie zapisy w umowie kredytowej
Bank może żądać zabezpieczeń
Możliwość wypowiedzenia kredytu
Dywersyfikacja ryzyka
–ilościowa
–jakościowa

Zabezpieczenia kredytu
Zabezpieczenia
Podstawowym warunkiem otrzymania przez kredytobiorcę kredytu gospodarczego jest przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń. Najczęściej bank chciałby, aby wartość zabezpieczeń, co najmniej dwukrotnie przekraczała kapitał kredytu. Wynika to z faktu, że sprzedaż zabezpieczeń nieopłacalnego kredytu przynosi znacznie mniej niż ich pełna wartość, w dodatku środki muszą być przeznaczone na opłatę komornika, podatku inne koszty.
W dokumentacji kredytowej musi być pełny wykaz zabezpieczeń.
Zabezpieczenia dzielą się na dwie grupy:
Zabezpieczenia osobiste – związane z osobą kredytobiorcy lub osobą trzecią tzn., że ta osoba gwarantuje całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym wywiązanie się ze zobowiązań wobec banku, zabezpieczeń osobistych jest ok. 900 (z tego ok. 800 nie stosowanych)
Zabezpieczenia rzeczowe

Ad 1 Do zabezpieczeń osobistych należą m. in.
weksel własny In blanco
gwarancje kredytowe, gwarancje bankowe
poręczenia
przelew (cesja) wierzytelności

Weksel własny In blanco – najpowszechniejsze zabezpieczenie, zwykle ma charakter akcesoryjny (dodatkowy) – na wekslu jest tylko wystawca, sumę i termin spłaty wpisze bank. Po spłacie kredytu jest niszczony. Roszczenia z weksla nie przechodzą przez drogę sądową.
Gwarancja kredytowa – osoba trzecia, gwarantuje, że ten kredyt spłaci, gdy nie będzie pokrycia za kredyt. Gwarancji mogą udzielać inne banki – niechętnie, inne instytucje (Agencja Rozwoju Rolnictwa).
Poręczenia – są różne typy poręczeń, osoba trzecia poręcza, że ten kredyt spłaci – najczęściej przy drobnych kredytach (żyrant), gdy kredytobiorca nie spłaca kredytu bank wcale nie musi nakazać spłaty kredytobiorcy, a poręczycielowi.
Trzech żyrantów nie oznacza, że odpowiadają w 1/3, a w całości – żyrant musi zapłacić kapitał, odsetki, koszty, – czyli więcej.
Bank przyjmuje poręczenia bez ograniczenia (kwoty)- poręczyciel odpowiada za spłatę na równi z kredytobiorcą.

Ad 2. Zabezpieczenia rzeczowe – zabezpieczeniem jest konkretna rzecz (określona część majątku dłużnika) – niezależnie od tego czyją jest własnością, (jeżeli nawet zostanie sprzedana to nadal stanowi zabezpieczenie).
Do zabezpieczeń rzeczowych należą różne formy hipoteki.
Hipoteką nazywamy wpis do księgi wieczystej nieruchomości (tzw. księgi hipotecznej). Nieruchomość obciążona hipoteką może zostać sprzedana nawet bez zgody banku, nadal pozostanie ona jednak obciążona tą hipoteką. W przypadku niespłacenia kredytu nieruchomość taką przejmie bank.
Hipoteka daje pierwszeństwo w realizacji roszczeń.
Hipoteka na rzecz Skarbu Państwa (musi być wpisana do księgi wieczystej żeby obowiązywała) ma pierwszeństwo przed innymi. W większości przypadków nie jest wpisana.
Hipoteka zwykła – faktyczne pierwszeństwo ma bank.
Hipoteki
zwykła – bank, os. fizyczna
hipoteka przymusowa – tj. na rzecz państwa. Izba Skarbowa zawsze ma pierwszeństwo, jedyny warunek – hipoteka musi być wpisana w księdze wieczystej.

Zabezpieczenia osobiste
a) przystąpienie do długu – osoba trzecia przystępuje do długu, staje się na równi z kredytobiorcą (spłaca kredyt, gdy kredytobiorca główny nie wywiązuje się ze spłaty). Ważna jest tu sytuacja finansowa osoby przystępującej do długu.
Zabezpieczenie to można zastosować w sytuacji, gdy. Np. wspólnik zabezpiecza zobowiązanie spółki cywilnej – konieczne jest wtedy, by współmałżonek wyraził zgodę na jego przystąpienie do długu.
W przypadku spółek kapitałowych – przystąpienie do długu członka zarządu.
W spółce komandytowej, – gdy część wspólników odpowiada tylko w części majątku, a część w całości – zobowiązanie do spłaty wspólników odpowiadających w części na całym majątku
b) pełnomocnictwo:
– do dysponowania rachunkiem bankowym – do korzystania ze środków zgromadzonych na tym rachunku
– do umarzania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, gdyż są one niezbywalne (nie można ich zastawić); jest to pełnomocnictwo do sprzedania tych jednostek

2. Zabezpieczenia rzeczowe (zastawienie konkretnej rzeczy, a nie zabezpieczenie z całości majątku)
a. zastaw ogólny na rzeczach ruchomych – zastaw na zbywalnych rzeczach ruchomych; najczęściej na maszynach, samochodach i innych przedmiotach wartościowych które w przypadku nie wywiązywania się kredytobiorcy ze spłaty można sprzedać)
– zastaw na towarach złożonych w przedsiębiorstwie składowym
– zastaw morski (towarów na statku)
Towary zastawione trzeba oznaczyć, że są już zastawione – tak, żeby osoba trzecia miała oczywisty sygnał, iż są to rzeczy już zastawione. Jeśli nie ma dokładnego oznaczenia, to kolejny zastaw na tej samej rzeczy jest ważniejszy niż pierwszy. W przypadku sprzedaży rzeczy zastawionej, bank ma prawo odebrania środków, które osoba zastawiająca uzyskała ze sprzedaży
b. zastaw na prawach (tylko wówczas, gdy są one zbywalne) np. zastaw na wierzytelnościach, udziałach w spółce, zyskach z udziałów, patentach, papierach wartościowych np. zastaw na akcjach (zastaw nie może być na akcjach imiennych gdy w statucie spółki zawarte są jakieś warunki co do tych akcji), zastaw na obligacjach, wekslach, bonach skarbowych.
c. zastaw rejestrowy – działa na podstawie „Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów”. Poza zastawem, dokonywany jest wpis w sądzie do rejestru zastawów. Polega to na spisaniu umowy między zastawiającym a bankiem i zgłoszeniu się do sądu o dokonanie wpisu do rejestru zastawów. Problemem jest długi okres oczekiwania na taki wpis. Zastawu można dokonać na prawie wszystkim. To zabezpieczenie daje pierwszeństwo przed innymi wierzycielami, nawet przed Skarbem Państwa.
d. przewłaszczenie na zabezpieczenie – na czas udzielonego kredytu, bank staje się właścicielem rzeczy lub papierów wartościowych, a w przypadku nie spłacenia kredytu bank ma prawo sprzedać rzecz. W przypadku przewłaszczenia bank jest właścicielem rzeczy, lecz na ogół jest ona oddawana kredytobiorcy do użytkowania.
e. kaucja – środki pieniężne w gotówce złożone w banku w depozycie. Po spłaceniu kredytu kredytobiorca odzyskuje całą kwotę, lecz bez oprocentowania. W przypadku braku spłaty, bank ma prawo z kaucji potrącać należne kwoty.
f. przelew na rachunek banku (mówi o tym zabezpieczeniu prawo bankowe) – bank staje się właścicielem pieniędzy, które po spłacie kredytu zwracane są (z oprocentowaniem) kredytobiorcy – jest to zależne od zawartej umowy. W przypadku braku spłaty bank zaspokaja się z pieniędzy.
g. blokada środków na rachunku bankowym kredytobiorcy – środki blokowane są na rzecz osoby trzeciej, ale ich właścicielem pozostaje kredytobiorca. W przypadku nie spłacania kredytu, bank ma prawo zaspokoić się z zablokowanych środków. Gdyby kredytobiorca zbankrutował – nadal jest właścicielem rachunku, więc dochodzenie praw majątkowych z tych środków w pierwszej kolejności mają urzędy np. skarbowe a w dalszej kolejności bank.
h. hipoteka – dotyczy nieruchomości. Dokonuje się poprzez wpis do księgi wieczystej danej nieruchomości. Może być ustanowiona na części bądź całości nieruchomości. Przed udzieleniem kredytu bank jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie ma już ustanowionej hipoteki na nieruchomości, musi sprawdzić jej wartość i ustalić, kto jest jej właścicielem. Rodzaje hipoteki:
– hipoteka zwykła – na już udzielony kredyt
– hipoteka kaucyjna – zabezpiecza kredyt przyszły o nieokreślonej wartości (wysokości) np. kredyt w rachunku bieżącym
Hipoteka daje możliwość zaspokojenia przed wszystkimi innymi wierzycielami. Jest to zabezpieczenie drogie, stosowane przy długoterminowych kredytach.
i. roszczenie o ustalenie hipoteki (powiązane z hipoteką) – właściciel nieruchomości zobowiązuje się ustanowić hipotekę w przyszłości. Z chwilą wpisu np. po 5 miesiącach – data wpisu, to data roszczenia a nie data faktycznego wpisu.

Banki najchętniej przyjmują zabezpieczenia osobiste – przy osobach, spółkach w dobrej sytuacji majątkowej.
W przypadku osób, spółek o niskich majątkach – lepsze są zabezpieczenia rzeczowe, chyba że istnieje możliwość przyjęcia zabezpieczenia osobistego od np. innej firmy a nie kredytobiorcy).
Wybór formy zabezpieczenia zależy od:
– rodzaju kredytu (krótko czy długoterminowy, inwestycyjny)
– wysokości kredytu (im wyższy, tym konieczne jest lepsze zabezpieczenie; przy kredytach obrotowych – zwykle cesja wierzytelności, zabezpieczenie łatwe do ustanowienia)
– statusu prawnego kredytobiorcy, np. spółka z o.o. – poręczenie od właścicieli, spółka cywilna i jawna – bank może bez zabezpieczenia dochodzić zwrotu z majątku dłużników (firmy) i całego majątku właścicieli spółki.
– sytuacji finansowej kredytobiorcy – dobre spółki – np. weksel, zastaw, przewłaszczenie. Słabe spółki – na składnikach majątku
– cech zabezpieczenia (jak łatwo i szybko można ustalić zabezpieczenie)
Istnieją sytuacje, w których bank nie będzie żądał żadnego zabezpieczenia – zabezpieczeniem może być ogólna sytuacja majątkowo kredytobiorcy np. przy małym kredycie.

hastagi na stronie:

#www goodcash pl#good cash forum#kredyty chomikuj#gwarancja kredytowa#good cash pl#opinie o goodcash#kredyty bankowe chomikuj

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy