Poradnik Wiadomości Branżowe

Rynki na politycznym odwyku

Ostatnie dwa lata sp?dzone na ratowaniu spójno?ci strefy euro skutkowa?y blisko 20 oficjalnymi szczytami europejskich liderów. Z czego lekko licz?c pewnie z 10 zosta?o ochrzczonych szczytami ostatniej szansy. Doliczaj?c do tego

Ostatnie dwa lata sp?dzone na ratowaniu spójno?ci strefy euro skutkowa?y blisko 20 oficjalnymi szczytami europejskich liderów. Z czego lekko licz?c pewnie z 10 zosta?o ochrzczonych szczytami ostatniej szansy. Doliczaj?c do tego spotkania, konferencje i relacjonowane przez media nieoficjalne rozmowy ministrów finansów UE lub samej strefy euro oraz europejskich bankierów centralnych to zbierze nam si? kilkadziesi?t politycznych wydarze? które kreowa?y rynkowe nastroje. W zaledwie dwa lata, a wi?c blisko jedno na tydzie?! Co ciekawe mimo, ?e ju? wszyscy widzowie tego politycznego teatru doskonale znali harmonogram wydarze? to za ka?dym razem da?o si? s?ysze? g?osy co bardziej nadgorliwych, ?e akurat tym razem b?dzie szansa na prze?om. Kwesti? drugorz?dn? by?o czy mowa o silniejszej integracji czy o rych?ym rozpadzie – mia? by? prze?om. Tymczasem za ka?dym razem sztuka by?a odgrywana przez polityków w podobny sposób: wpierw huczne zapowiedzi, nast?pnie tonowanie nastrojów przez niemieckie w?adze, a na ko?cu og?aszanie ostatecznych ustale? nie do ko?ca zbie?nych z pierwotnymi za?o?eniami. Te ostatnie, mimo wszystko, powodowa?y krótkotrwa?y rynkowy entuzjazm i wzrosty rynków. Jednak po g??bszej analizie konkretów inwestorzy zaczynali coraz g?o?niej pow?tpiewa? w mo?liwo?? wdro?enia nawet tych okrojonych rozwi?za? i wracali?my do punktu gdzie rynki obligacji pa?stw peryferyjnych wraca?y do poziomów przed szczytem. Tym samym widzowie tego spektaklu z rado?ci? kupowali na niego bilety dzia?aj?c w my?l starej gie?dowej maksymy: „Kupuj plotki, sprzedawaj fakty”.

Obecnie jeste?my dok?adnie 3 tygodnie po ostatnim szczycie (28-29.06) na którym zaaprobowano pomoc dla hiszpa?skiego sektora bankowego w wysoko?ci 100 mld euro oraz 2 tygodnie po obni?ce przez EBC stóp procentowych do historycznie niskiego poziomu 0,75% oraz obni?eniu stopy depozytowej w banku centralnym do 0 %. Te dzia?ania mimo swojej ekstremalno?ci pomog?y na chwil? i dzi? znów hiszpa?skie 10-letnie obligacje zmagaj? si? z poziomem 7,5%, a 2-letnie z poziomem 6,5%. Sytuacja W?och nie jest tak z?a, ale 10-latki z rentowno?ci? 6,35% trudno uzna? za sukces. Dla porównania polski d?ug o analogicznym terminie si?ga historycznych rekordów cen przy poziomie 4,92%. 

A to już wiesz?  BRE Ubezpieczenia zaangażowane w edukację ubezpieczeniową

Sk?d zatem taka s?abo?? europejskich parkietów i rynku d?ugu skoro w ostatnim miesi?cu nie pojawi? si? ?aden (poza malutkim Cyprem) nowy europejski bankrut? Tematy Hiszpanii i W?och oraz greckiego dramatu s? ju? znane od dawna, wi?c nie powinny by? powodem przeceny. Spadkowa reakcja mo?e by? zatem nie tyle problemem nadmiaru bankrutów, ale braku politycznej kroplówki, która sk?ada si? z nadziei, obaw i przede wszystkim gotówki, która raptem mo?e si? pojawi?. Decyzje z ko?ca czerwca wymuszaj? przynajmniej cz??ciow? abstynencj? w zaanga?owaniu politycznym, ale fakt, ?e dodatkowo ??czy si? to z okresem wakacyjnym sprawia, ?e rynki przypadkiem znalaz?y si? na politycznym odwyku, który potrwa do pierwszych dni wrze?nia. A pó?tora miesi?ca w obecnych warunkach mnóstwo czasu. Czasu, którego oceaniczny liniowiec o nazwie „EUROLAND” nie ma zbyt wiele. Aby nie podzieli? losów w?oskiej Concordii niezb?dne jest wpierw wzmocnienie jego burt przez wi?ksze i elastyczniejsze programy wspierania sytemu bankowego ni? ESM i EFSF. Nast?pnie powinno si? go wyposa?y? w narz?dzia umo?liwiaj?ce szybsze i sprawniejsze podejmowanie decyzji, by w ko?cu zaj?? si? maszynowni?, która potrzebuje zwi?kszenia swojej mocy. Ten ostatni punkt po cz??ci jest realizowany w planie przeznaczenia 130 mld euro na wzrost gospodarczy w strefie euro, ale to zaledwie kropla w ocenie potrzeb.

W tym do?? s?abym otoczeniu makro Polska gospodarka spowalnia i to coraz wyra?niej. Wska?nik PMI dla Polski od 3 miesi?cy jest poni?ej 50 pkt. co wskazuje na kurczenie si? krajowego przemys?u. Niedawny odczyt produkcji przemys?owej rosn?cej o zaledwie 1,2% w skali roku pokazuje, ?e gie?dowe indeksy znów dobrze zdyskontowa?y przysz?o?? spadaj?c od marca o 10%. Publikowane w tym tygodniu dane o bezrobociu i sprzeda?y detalicznej mog? wnie?? odrobin? optymizmu, ale nie mo?na zapomnie?, ?e to ostatnie dane z dobroczynnym wp?ywem euro-mistrzostw. Odczyty ??cznie za trzeci kwarta? najprawdopodobniej b?d? mia?y zdecydowanie wi?cej negatywnych zaskocze?. Lokalnie oznacza to, ?e rynek obligacji wydaje si? najlepszym miejscem do przechowania gotówki, ale i tu rekordowo niskie rentowno?ci w ko?cu poddadz? si? korekcie.

A to już wiesz?  Każdy, nawet Święty Mikołaj może polegać na PZU

W tym kontek?cie globalnie ciekawie zapowiada si? pocz?tek sierpnia na kiedy przypada rocznica obni?enia z?otego ratingu (AAA) dla Stanów Zjednoczonych. 6.08 w tym roku wypada w poniedzia?ek, a poniewa? jest blisko rozpocz?cia pe?n? par? kampanii prezydenckiej w USA to na pewno b?dzie ochoczo wykorzystywany w politycznych rozliczeniach. To o tyle istotne, ?e do ko?ca listopada ameryka?scy politycy musz? ustali? co robi? z wprowadzonymi w poprzednich latach ci?ciami bud?etowymi. D?ug USA ro?nie, a ch?tnych do podnoszenia podatków przed wyborami nie b?dzie za du?o.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy