Poradnik Wiadomości Branżowe

Powsta?o artystyczne graffiti promuj?ce ró?norodno?? w miejscu pracy

W pi?tek 20 lipca na budynku przy ul. Przybyszewskiego 20/24 namalowano graffiti promuj?ce ide? ró?norodno?ci w polskich firmach. Wydarzenie powsta?o z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a koncepcj? artystyczn? opracowa? Dariusz

W pi?tek 20 lipca na budynku przy ul. Przybyszewskiego 20/24 namalowano graffiti promuj?ce ide? ró?norodno?ci w polskich firmach. Wydarzenie powsta?o z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a koncepcj? artystyczn? opracowa? Dariusz Paczkowski, dzia?acz spo?eczny, twórca street art i graffiti zaanga?owanego spo?ecznie zwi?zany z grup? Trzecia Fala.

W malowanie graffiti w??czyli si? przedstawiciele firm odpowiedzialnych spo?ecznie wspó?pracuj?cych z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a przede wszystkim przedstawiciele firm, które na pocz?tku tego roku podpisa?y Kart? Ró?norodno?ci. Jest ona pisemnym zobowi?zaniem przedsi?biorstwa do wprowadzenia polityki niedyskryminacji w miejscu pracy oraz dzia?ania na rzecz ró?norodno?ci. Graffiti w sposób wizualny przedstawia wszystkie warto?ci, promowane przez Kart?.

Wspólne malowanie graffiti, które wyra?a warto?ci zawarte w idei ró?norodno?ci, przygotowane przez Dariusza Paczkowskiego – artysty-spo?ecznika, to praktyczny wymiar zaanga?owania firm w realizacj? za?o?e? Karty Ró?norodno?ci – mówi Mirella Panek-Owsia?ska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – W ten sposób chcemy promowa? sam? Kart?, któr? podpisa? mo?e ka?da firma, organizacja pozarz?dowa, instytucja, uczelnia czy te? jednostka samorz?du terytorialnego, która dobrowolnie zobowi?zuje si? do poszanowania ró?norodno?ci wszystkich osób zatrudnionych oraz nie dyskryminowania ze wzgl?du na p?e?, wiek, niepe?nosprawno??, stan zdrowia, narodowo??, to?samo?? p?ciow?, status rodzinny czy styl ?ycia.  Wystarczy zg?osi? si? do Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest Koordynatorem Karty Ró?norodno?ci w Polsce.

Honorowy Patronat nad Kart? Ró?norodno?ci obj??a Minister Agnieszka Koz?owska–Rajewicz, Pe?nomocnik Rz?du do spraw Równego Traktowania oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Wi?cej informacji o Karcie Ró?norodno?ci znale?? mo?na na stronie www.kartaroznorodnosci.pl.

Miejsce do malowania graffiti udost?pni?a firma Orange Polska, opiekun Karty Ró?norodno?ci w Polsce.

A to już wiesz?  Katowice po raz szósty stolicą europejskiej gospodarki - 7-9 maja 2014 r. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy